सोल्टिले गन्दा गरायो, अब म नुहाउँछु Solti Soltini Fuck