د.ختر دا.ییم وقتی کسی خونشون نبود بهم گفت برم پیشش چون خیلی حشریه و نمیتونه تحمل کنه، ناله های شهوتی